Skal jeg selv betale for undersøgelse og behandling/træning?

Mange af landets kommuner tilbyder hjælp til børn/unge og voksne med vanskeligheder via deres Pædagogiske, Psykologiske Rådgivning (PPR), men der findes også kommuner, der ikke har ansat ergoterapeuter og/eller fysioterapeuter til at forestå undersøgelse og behandling. Nogle kommuner varetager undersøgelse af dit barn, men har ikke mulighed for behandling/træning.

Har dit barn behov for hjælp, kan han/hun blive henvist til den kommunale (PPR) Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (som har forskellige navne afhængig af hvilken kommune, du bor i) enten via egen læge; speciallæge; barnets daginstitution, sygehus eller hospitalsafdeling.

Din kommune har vejledningsforpligtigelse, hvilket blandt andet indebærer, at vedkommende, som du har indledende samtale med, forpligtiger sig til at give dig råd- og vejledning i forhold til dit barns problem. Har vedkommende ikke kendskab til det specifikke problem, har hun/han forpligtigelse til at henvise dig til rette vedkommende.

Læs mere om kommunens vejledningsforpligtigelse her:

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/tvaergaende/sagsbehandlingsregler/praksisnyt-artikler-om-sagsbebehandling/praksisnyt-nr-21-vejledningsforpligtigelsen/view

Følgende link fortæller, hvad der er vigtigt at være opmærksom på i forhold til rettigheder og pligter, når der søges om hjælp hos kommunen:

https://org.enhedslisten.dk/kend-din-ret—naar-du-soeger-hjaelp-hos-kommunen

Vær opmærksom på at hver enkel kommune skal oplyse, hvor lang sagsbehandlingstiden er. Den er individuel fra kommune til kommune (Retssikkerhedsloven § 3)

En kommune kan/må ikke sige, at deres kommune ikke yder hjælp til et specielt problem, da det i følge Serviceloven § 1, stk. 3 er kommunes pligt, at der bliver foretaget individuelle skøn og konkrete vurderinger.

Har du IKKE mulighed for at få hjælp til undersøgelse og træning/behandling via din kommune til dit barns vanskeligheder, er der MÅSKE mulighed for at få det betalt via din kommune.

Kommunen har retten til at bestemme, hvilken professionel der skal foretage en undersøgelse af barnet. Men man har lov til at argumentere for, at det fx skal være en professionel, der har et kendskab til et specifikt område fx Sanse Bearbejdnings Forstyrrelser, dyspraksi etc.

For at søge din kommune om økonomisk dækning til undersøgelse og træning/behandling hos mig, skal du kontakte dit barns SAGSBEHANDLER.

Træning og behandling kan søges efter flere regler hos dit barns sagsbehandler:

 

 • Serviceloven (SEL) § 11. stk. 7
 • Serviceloven (SEL) § 32
 • Serviceloven (SEL) § 52, stk. 3 nr. 9
 • Serviceloven (SEL) § 44 jf. § 86, stk. 2
 • Sundhedsloven § 140 a
 • Folkeskoleloven § 3, stk. 2

Et godt råd er at søge skriftligt. Bliver afgørelsen givet mundtligt, skal du bede om at få den skriftligt, og det har du krav på indenfor 14 dage.

Under Serviceloven kan sagsbehandlerne benytte:

§ 11. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier.

Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

Kommunalbestyrelsen har efter servicelovens § 11, stk. 7, en forpligtelse til at yde gratis rådgivning til Børn og unge bl.a. med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og deres familier. Udover rådgivning har kommunen en forpligtelse til at tilbyde undersøgelse og behandling.

Den behandling, der kan være tale om, kan f.eks. være psykologsamtaler, fysio- eller ergoterapi, herunder genoptræning til børn og unge, hvis genoptræningen ikke kan ydes efter anden lovgivning. Formålet med rådgivning, undersøgelse og behandling efter § 11, stk. 7 er dels at afhjælpe de problemer og behov, der allerede eksisterer, og som i nogle tilfælde kan have forbigående karakter, f.eks. fordi de er opstået i forbindelse med en ulykke, dels at forebygge, at de vokser sig større.

Målgruppen for servicelovens § 11, stk. 7, er børn og unge, bl.a. med nedsat funktionsevne, som ikke har behov for den form for særlig støtte, der er omfattet af de såkaldte foranstaltninger, men for andre Former for støtte. Kommunalbestyrelsens forpligtigelse efter servicelovens § 11, stk.7, er således et supplement til forpligtigelsen til at foretage en undersøgelse efter servicelovens § 50 og eventuelt iværksætte særlig støtte efter § 52. Der kan henvises til Ankestyrelsens principafgørelse 80-12 om behandling og træning efter bestemmelser i serviceloven.

§ 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige klubtilbud, jf. § 36, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvist af forældrene i hjemmet, jf. stk. 6-8.

Stk. 2. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter nærmere regler om samarbejdet med forældre, om inddragelse af barnet eller den unge, om udredning af barnets eller den unges behov og om fremgangsmåden ved kommunens sagsbehandling.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven.

Stk. 6. Efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden godkender kommunalbestyrelsen under de betingelser, der er nævnt i 2. og 3. pkt., at forældrene helt eller delvist udfører hjælpen efter stk.1 i hjemmet. Hjælp udført i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov, og forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen over for barnet.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 og § 43 til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk Eller psykisk funktionsevne i hjemmet.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige 500.000 kr. årligt.

Stk. 9. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter nærmere regler om særlig støtte i hjemmet, herunder regler om dokumenterbare metoder, om løbende tilsyn med indsatsen og om træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. Sigtet med bestemmelserne er at tilgodese børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevnes behov for særlig støtte, behandling og træning, således at de får gode muligheder for udvikling og trivsel. Bestemmelserne skal desuden sikre, at forældrene og deres børn bliver inddraget mere aktivt i udredningen af barnets behov og i indsatsen for børnene. Udgangspunktet for hjælpen er, at den kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, i særlige klubtilbud eller andre tilbud efter serviceloven eller efter dagtilbudsloven. Formålet med særlige dagtilbud er, at de, udover hvad der gælder for almindelige dagtilbud til børn, skal give særlig støtte, behandling m.v. De skal endvidere foretage observation og diagnosticering med henblik på at kunne tilbyde relevant støtte og behandling og endvidere observation i relation til behovet for specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven. Bestemmelserne giver også mulighed for, at hjælpen under visse betingelser kan udføres helt eller delvist af forældrene i hjemmet, og at forældrene modtager en særlig støtte til træningen af barnet eller den unge i hjemmet. At forældrene træner delvist i hjemmet betyder, at tilbuddet til barnet er en kombination af et offentligt tilbud, f.eks. en delvis plads i et særligt dagtilbud, kombineret med træning i hjemmet. Træningen i hjemmet kan foregå efter konventionelle metoder, som almindeligvis anvendes i de offentlige tilbud, såsom fysio- og ergoterapeutiske metoder, eller efter alternative metoder, dvs. metoder der traditionelt ikke indgår i de offentlige tilbud.

Kommunalbestyrelsen skal inddrage barnet eller den unge og dennes forældre i udredningsprocessen.  Forældrenes viden om egne ressourcer og barnets færdigheder skal indgå i udredningen.

Træning i bl.a. særlige dagtilbud og hjemmetræning af børn og unge efter servicelovens § 32

De beskrevne tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning gælder alle børn og unge med behov herfor. Børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har endvidere mulighed for at modtage træning, behandling m.v. i særlige dagtilbud og ved forældrenes træning af barnet eller den unge i hjemmet, hvis de har et sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud til barnet eller den unge.

For yderligere vejledning om bestemmelserne vedrørende støtte efter servicelovens § 32 henvises til »Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier« kapitel 6. Afgrænsning af målgruppen baserer sig ikke på bestemte diagnoser eller på karakteren af funktionsnedsættelsen, men på en fagkyndig vurdering af barnets behov for et særligt støtte- og behandlingstilbud, herunder Et træningstilbud.

§ 50 undersøgelse og handleplan til børn og unge efter serviceloven

Kommunalbestyrelsen skal foretage en undersøgelse efter servicelovens § 50 af et barn eller en ung forud for en afgørelse om hjemmetræning efter lovens § 32, stk. 6 eller afgørelse om et tilbud efter lovens § 52, stk. 3, nr. 9. I forbindelse med tilbud efter lovens § 52, stk. 3. nr. 9, skal der endvidere udarbejdes en handleplan efter lovens § 140. For yderligere vejledning om bestemmelserne vedrørende § 50 undersøgelse henvises til ’Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier’ kapitel 13 og 14, hvor man skal bemærke, at sprogbrug og eksemplificeringer primært retter sig mod udsatte børn og unge og aktuelle foranstaltninger over for denne målgruppe. Vejledningen uddyber servicelovens bestemmelser i kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge, og disse bestemmelser kan også omfatte børn og unge med funktionsnedsættelser, som f.eks. har behov for hjælp til behandling i form af f.eks. træningsydelser efter § 52, stk. 3, nr. 9. Som det fremgår af § 50, stk. 1, skal en undersøgelse efter § 50 ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger. Der skal udarbejdes en handleplan efter servicelovens § 140 til børn og unge, før der gives støtte efter bl.a. § 52. En handleplan skal så vidt muligt udarbejdes i samarbejde med barnet eller den unge og forældremyndighedens indehaver. I § 140, stk. 3 og 4, opregnes de elementer, som en handleplan til børn og unge skal indeholde en beskrivelse af. Handleplanen skal bygge på den undersøgelse, der er gennemført efter § 50. Det centrale er, at en handleplan til børn og unge på en klar og konkret måde angiver både formål, mål og delmål for indsatsen. Handleplanen skal sikre en tilstrækkelig systematik i disse sager, sikre en god opfølgning på effekterne af indsatsen, give familien et overblik over sagens forløb og give en konstruktiv overlevering af sagen ved et eventuelt sagsbehandlerskift.

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og  regioner: www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=164990

§ 52. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50. Afgørelsen træffes med samtykke af forældremyndighedsindehaveren, jf. dog §§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3,og § 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:

9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

Hvis en person under 18 år har behov for genoptræning, vil der kunne ydes støtte efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 9. Efter denne bestemmelse kan kommunen tilbyde anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, praktisk og/eller pædagogisk støtte, når det må anses for at være af væsentligt Betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Det kan f.eks. være fysio- og ergoterapeutisk behandling som led i genoptræning af børn og unge i det omfang, genoptræningen ikke kan dækkes af anden lovgivning.

Formålet med bestemmelsen i § 52, stk. 3, nr. 9 er at give kommunen vide rammer i forhold til at målrette indsatsen efter barnets eller den unges særlige behov og tilrettelægge indsatsen, så det er muligt at tilbyde anden hjælp end den, der er omfattet af de foregående bestemmelser i § 52, stk. 3 nr. 1- 8.

Støtte efter denne bestemmelse forudsætter en forudgående undersøgelse af barnets eller den unges forhold, jf. § 50, og at der udarbejdes en handleplan efter § 140, jf. afsnit 5.4. Det er i øvrigt en forudsætning for at anvende § 52, stk. 3, nr. 9, at betingelserne for at iværksætte foranstaltninger efter § 52, stk. 1 er opfyldt, og at den pågældende indsats er egnet til at løse de problemstillinger, som er afdækket i undersøgelsen efter § 50 og i handleplanen efter § 140.

§ 44. Bestemmelserne i § 83 og § 86 stk. 2, finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor.

§ 86. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at børn og unge der midlertidigt eller varigt har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, får tilbud herom efter § 86, stk. 2. Denne bestemmelse gælder såvel børn, unge som voksne.

Sundhedsloven:

§ 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud.

Desværre er det ikke alle kommuner, der yder økonomisk støtte til træningsforløb af Sanse Bearbejdnings Forstyrrelser, men ifølge Serviceloven § 11 stk. 7, skal der ydes gratis hjælp til rådgivning og undersøgelse (Se Serviceloven + nedenstående afgørelsen fra folketingets ombudsmand vedr. behandling), hvis kommunen ikke selv kan tilbyde rådgivning og vejledning.

Har dit barn en diagnose er det ikke ensbetydende med, at det er lettere at få bevilget økonomisk støtte til træningsforløb. Der skal altid foretages individuelle skøn og konkrete vurderinger, og udgangspunktet skal tages i forhold til barnets behov og hans/hendes funktionsnedsættelse.

Private sygeforsikringer:

Der er nogle private sygeforsikringer, der yder økonomisk støtte til både udredning og træningsforløb.

Følgende har ydet til udredning og træningsforløb:

 • PKA – Pension
 • If – skadeforsikring, personskade
 • Tryg
 • TrygVesta
 • Behandlingsgaranti – Mølholm forsikring
 • Scandia Forsikring

Afgørelser fra kommunen:

Ved ansøgning om hjælp fra din kommune, er det altid en god ide at sende en skriftlig ansøgning til sagsbehandleren.

Bliver der givet skriftligt afgørelse på ansøgningen(hvilket er tilrådeligt at få), skal afgørelsen indeholde kriterier – På hvilken baggrund er afgørelsen truffet og med hvilke paragraffer – Der skal også stå eventuel klagemulighed og frist for denne.

 

KLAGER OVER: INDBRINGES FOR:
Afgørelser efter serviceloven 1. Bopæls-kommunen

2. Det Sociale Nævn

Børne- & Ungeudvalgets afgørelser Den sociale Ankestyrelse

 

Hvad laver ombudsmanden?

Ombudsmandens opgave er at kontrollere den offentlige forvaltning.

Du kan derfor klage til ombudsmanden over statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Du vil kunne klage over disse myndigheders afgørelser og måden myndighederne har behandlet dig eller din sag på.

http://www.ombudsmanden.dk/klag/

FOLKETINGETS OMBUDSMANDS KONTOR TLF. 33 13 25 12

Oversigt over fejl i kommunernes afgørelser:

Nye kort giver samlet overblik over, hvor mange klagesager der er fejl i, når borgerne klager over kommunernes afgørelse efter serviceloven bredt og på børnehandicapområdet specifikt.

http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/stor-forskel-paa-kommunernes-omgoerelsesprocenter/

Patienternes frie valg:

9.3. Udførelse af kommunale træningsopgaver efter serviceloven

Fælles for de kommunale træningsforpligtelser på servicelovens område er, at den kommunale myndighed kan vælge at lade andre end den kommunale leverandør stå for udførelsen af træningsopgaven, eksempelvis privatpraktiserende ergoterapeuter. Det gælder uanset om der er tale om genoptræning eller vedligeholdelsestræning. Uanset hvem der udfører træningsopgaven, er det den kommunale myndighed, der har ansvaret for den hjælp, der gives, herunder løbende at følge op på, at hjælpen fortsat opfylder sit formål.

Relevante love:

Serviceloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186422

Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=183932

Retssikkerhedsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184120

Forvaltningsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411

Folkeskoleloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182008

Dagtilbudsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182051

Hvor kan du hente mere viden?

 

Sikker e-mail

Hvis du gerne vil sende mig en mail, bedes du trykke på knappen herunder. Mailen du sender, er sikret via firmaet EasyMe, som er min dataansvarlige. Derfor er det muligt at sende personfølsomme oplysninger, hvis du har behov for dette.

Kontakt oplysninger:

Privatpraktiserende Ergoterapeut
Lone Olsen
Bjarkesvej 6, 1. tv.
3000 Helsingør

Mobil: 51 72 44 99